Játékszabályzat

 1. Palota Media Kft.(8100 Várpalota, Veszprémi út 7., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 14. és a 15. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

 

 1. A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező oldalán közzétett, illetve posztolt játékfelhívásra válaszul a személyes adatai megadása (név és lakcím), amely jelentkezésnek minősül. (továbbiakban: Pályázat).

 

 1. A Játék 2019. január 7-én 8.00 órakor indul, és 2019. december 23. 24.00 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje: mindig az aktuális hónap 25. 24.00 óráig. A keresztrejtvény helyes megfejtését mindig az aktuális hónapban fogadjuk el, vagyis korábbi havi megfejtést nem áll módunkban beérkezési határidő után elfogadni.

 

 1. Egy Játékos bejegyzésenként 1 Pályázatot küldhet be, és a Játék helyes megfejtői közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező az adott címre való beérkezés időpontját érti. A postai csúszásokért felelősséget nem vállalunk.

 

 1. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

 

 1. A Játék nyereménye minden hónapban más, de minimum 10.000 Ft értékű.

 

 1. A nyeremény sorsolására minden hónap 28. napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor a következő címen: 8100 Várpalota, Veszprémi út 7.

 

 1. A Szervező az ajándék nyertesének nevét a Várpalotainfóban és a honlapon, közzéteszi a sorsolástól számított 7 napon belül, valamint a Facebook oldalán is.  A Szervező az ajándékokat személyes átvétellel juttatja el a nyertesekhez.

 

 1. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 1 nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos 7 napon belül nem válaszol.

 

 1. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 15 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 

 1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 1. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

 1. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

 1. A Játékból ki vannak zárva a Palota Média Kft dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. A Játékban 18. életévüket be nem töltött személyek nem vehetnek részt. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

 1. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

 1. A promóciós játékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.varpalotinfo.hu internetes oldalon és az újságban, valamint a Szervező székhelyén. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.varpalotinfo.huinternetes oldalon jelenik meg.

 

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

 1. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Palota Média Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

 1. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Palota Média Kft8100 Várpalota, Veszprémi út 7.; vagy a következő e-mail címen: info@varpalotinfo.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

 

 1. Az adatszolgáltatás önkéntes, a Játékos kifejezetten nyilatkozik, hogy személyes adatait önként adja át a Szervezőnek. Abban az esetben, ha a kifejezett, önkéntes hozzájárulását visszavonja, és az adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

 1. Az adatok feldolgozását a  Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 

 1. A Szervező a nyereményjátékkal összefüggésben a Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező vagy résztvevő részéről.

 

 1. A nyereményjátékot/ promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

 

 

Várpalota, 2019. január 1.

Palota Média Kft

 Szervező